Administrator Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ale również zgodnie z poprzednimi unormowaniami prawnymi Mobliex sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul.Duńska 3/5 informuje, że jest Administratorem Waszych danych osobowych.

Cele i podstawy prawna przetwarzanych danych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu prawidłowego i zgodnego z prawem wywiązania się z umowy zawieranej przez Klienta w celu zakupu/sprzedaży i dostawy wybranego towaru w sklepie www.galeriazdrowia.pl . Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie w związku z wykonywaniem umowy) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (rozporządzenie o ochronie danych, nazywane RODO) . Przetwarzanie przez nas danych jest też zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000) przyjęte przez Polski Sejm.

Dane dotyczące Klientów przetwarzamy również w celu:

  1. informowania o własnych usługach, zmianach w zakresie i sposobie ich świadczenia, zmianach cen, poszerzeniu możliwości itp. (podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami (podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. prowadzenia rozliczeń z Klientami (podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu udostępniamy dane osobowe Klientów?

Odbiorcami danych osobowych, którym je powierzamy (na podstawie umowy lub przepisów prawa) mogą być :

  • Poczta Polska której zadaniem jest dostarczenie korespondencji,
  • Firmy pośredniczące w dostarczeniu opłaty za towar (banki, instytucje pośredniczące w przelewach internetowych)
  • Firmy kurierskie dostarczające towar
  • Firmy działające w celu odzyskania należności
  • Firmy wspomagające prawidłową pracę Administratora w zakresie usług rachunkowych i księgowych oraz techniki informatycznej
  • Organy władzy publicznej w tym Policja, Prokuratura, UKE, UOKiK i inne

Kto ma dostęp do Waszych danych osobowych ?

Do danych osobowych Klientów mają dostęp wyłącznie upoważnione osoby na podstawie wydanych pisemnych upoważnień przez Zarząd Mobilex sp.z o.o. z obowiązkiem zachowania pełnej poufności , oraz po zawarciu stosownych umów (zgodnych z Art 28 RODO) firmy współpracujące z Administratorem celu realizacji usług służących prawidłowości działania Administratora w zakresie obowiązków rachunkowych i księgowych oraz techniki informatycznej .

Jak długo przetwarzamy Wasze dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy (także w zakresie gwarancji i rękojmi), a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata).

Dane dotyczące rozliczeń z Klientami zgodnie z przepisami o rachunkowości będziemy przechowywać przez 6 lat od zakończenia świadczenia umowy (od daty ostatniej faktury).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę, której dane dotyczą.

Jakie prawa ma Klient w stosunku do podanych danych

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, do przenoszenia i sprostowania tych danych. Do praw Klientów nadanych im przez RODO należą również: prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych osobowych, prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód, prawo do usunięcia danych ( o ile przepisy nie nakazują przechowywania ich).

Automatyczne podejmowanie decyzji

Administrator nie stosuje w procesie przetwarzania danych automatycznych algorytmów podejmowania decyzji tzw. profilowana danych osobowych.

Czy podanie danych przez Klienta jest obowiązkowe?

Podanie podstawowych danych osobowych wskazujących strony Umowy, wynika z zapisów w Kodeksie Cywilnym. Podanie ich jest więc warunkiem koniecznym zakupu towaru. Bez podania tych danych nie możemy Wam sprzedać i dostarczyć towaru. Między innymi dane są potrzebne do świadczenia w przyszłości usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego..

 

 

Koszyk
Kategorie